سه شنبه 04 مهر 1396

وزیر سابق اقتصاد و نایب رئیس شورای شهر تهران در ستاد انتخاباتی حاج حسین نیاز آذری

دکتر داود دانش جعفری استاد دانشگاه و وزیر سابق اقتصاد ساعت 21 چهارشنبه 10 اسفند با حضور در ستاد مرکزی انتخاباتی حاج حسین نیاز آذری به حمایت از ایشان سخنرانی خواهد کرد .همچنین مهند بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران در همایش انتخاباتی حاج حسین نیازآذری در بخش های بندپی شرقی و غربی حضور میابد.

Portal Administration 0.078125 ITShomal.com