پنجشنبه 30 شهريور 1396

حاج حسین نیازآذری پیشتاز انتخابات بابل است.

به گزارش شمال فردا یک گروه افکارسنجی دانشگاهی در شهرستان بابل برای بررسی پیش بینی آرای نامزدهای این حوزه انتخابیه اقدام به نظرسنجی در مناطق مختلف این حوزه انتخابیه کرده که حسین نیازآذری با 1/36 درصد پیشتاز است .

به گزارش شمال فردا یک گروه افکارسنجی دانشگاهی در شهرستان بابل برای بررسی وضعیت مشارکت مردمی در انتخابات و پیش بینی آرای نامزدهای این حوزه انتخابیه اقدام به نظرسنجی در مناطق مختلف این حوزه انتخابیه ، در روزهای یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه کرده و نتایج آن را در قالب تحلیل آماری زیر ارائه نمودند : (تعداد نمونه های آماری در روزهای مختلف از 850 الی 978 نفر بوده است )

ـ از بین نمونه های آماری 7/56 درصد مرد و 3/43 درصد زن بوده اند .

ـ 2/58 درصد از پرسش شوندگان اعلام کرده اند که قطعاً در انتخابات شرکت می نمایند .

ـ 24 درصد از این افراد اعلام کرده اند که به دو نفر و 40 درصد نیز تک رای خواهند داد و مابقی تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده بودند .

ـ در این سه روز روند تغییرات آرای کاندیداهای شاخص بسیار زیاد بوده است به نحوی که اختلاف بین آرای حسین نیازآذری و علی اکبر ناصری به عنوان مطرح ترین نامزدها به شدت در حال افزایش بوده است . از طرفی آرای آقایان هادی زاده معلم و عابدین مومنی از رشدی چشمگیر برخوردار بوده است.

ـ بیشترین ترکیب آرای دونفره مربوط به ( ناصری ـ نیازآذری ) ، (ناصری ـ هادی زاده معلم) ، ( مومنی ـ هادی زاده معلم ) می باشد.

ـ درصد آرای نامزدهای شاخص بدین ترتیب بوده است: حسین نیازآذری 1/36 ، علی اکبرناصری 7/23 ، هادی زاده معلم 2/18 ، عابدین مومنی 3/11 .

بر اساس این گزارش حاج حسین نیازآذری در دور اول به مجلس راه می یابد و انتخاب نماینده دوم در دور دوم مشخص می شود.


Portal Administration 0.0546875 ITShomal.com