جمعه 31 شهريور 1396

درتحقیق و تفحص ازاستانداری به وظیفه قانونی مان عمل کردیم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم با تایید امضای طرح تحقیق و تفحص از استانداری مازندران تصریح کرد: اکثرنمایندگان مازندران طرح تحقیق و تفحص از استانداری مازندران را امضا کرده اند زیرا در شرایط کنونی به انجام چنین موضوع مهمی در استان نیاز داشتیم .

 

نماینده بابل با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از استانداری را امضاء کرده است و گفت: تحقیق و تفحص از دستگاهها ازوظایف نظارتی نمایندگان است که انجام آن نیز در راستای انجام وظایف قانونی صورت می پذیرد .

حسین نیاز اذری اظهار کرد : در مورد تحقیق و تفحص از استانداری مازندران هم نمایندگان وظیفه شان را انجام دادند و براساس وظیفه عمل کردند.

پیش از این نیز دیگر نمایندگان استان در مجلس نهم با تاکید بر لزوم تحقیق و تفحص از استانداری مازندران ، این طرح را از وظایف و اختیارات قانونی خود دانسته و بر سرانجام رسیدن آن تاکید کردند .شمال فردا

Portal Administration 5.200195E-02 ITShomal.com