شنبه 01 مهر 1396

بازدید نماینده بابل از روند اجرای طرح تحول نظام سلامت/تصاویر

طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان آیت الله روحانی بابل با حضور نیازآذری نماینده شریف مردم بابل درمجلس شورای اسلامی ،دکتر ربیعی رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، معاونین دانشگاه، ریاست و مدیریت بیمارستان  بررسی شد. نیازآذری دراین بازدیدچگونگی اجرایی طرح دربیمارستان ، نوع صدور صورت حساب ها ونحوه خدمت رسانی به مردم رابررسی وبا مراجعین وبیماران درخصوص میزان رضایتمندی ازطرح گفتگوکردند . نماینده مردم بابل درمجلس شورای اسلامی :درموردنقش مجلس ودولت درپیشبرداین طرح عظیم تاکیدکردوگفت: این طرح می تواندبه افرادی با مشکل مالی مواجه می شدندکه به نوعی افرادقشرآسیب پذیرجامعه بوده اند.کمک بزرگی برای این قشر باشد. وی خاطرنشان کرددولت ومجلس با تمام وجوداین آمادگی را خواهند داشت، این طرح بزرگ ملی را حمایت کنند تا مردم عزیزمان به این مراکز درمانی ودولتی اطمینان واعتماد پیدا کنند. وی همچنین ازریاست محترم دانشگاه وکلیه دست اندرکاران ازاجرای مناسب وصحیح این طرح تقدیروتشکربعمل آورد.

 

Portal Administration 0.0703125 ITShomal.com