پنجشنبه 05 مرداد 1396

باپيگيري مجدانه حاج حسين نيازآذري /جذب و واریز اعتبار يك ميليارد تومانی براي مديريت پسماند شهرستان

با پيگيري مجدانه حاج حسين نيازآذري يك ميليارد تومان اعتبار براي مديريت پسماند شهرستان جذب و به حساب شهرداري واريز گرديد .

Portal Administration 5.078125E-02 ITShomal.com