جمعه 31 شهريور 1396

تصویری/بررسي مشكلات بابلكنار با حضور نیازآذری ، رییع فلاح و مديران


بررسي مشكلات بخش بابلكنار با حضور استاندار ، نمايندگان مجلس و مديران
بررسي مشكلات بخش بابلكنار با حضور استاندار ، نمايندگان مجلس و مديران

بررسي مشكلات بخش بابلكنار با حضور استاندار ، نمايندگان مجلس و مديران
بررسي مشكلات بخش بابلكنار با حضور استاندار ، نمايندگان مجلس و مديران
بررسي مشكلات بخش بابلكنار با حضور استاندار ، نمايندگان مجلس و مديرانبررسي مشكلات بخش بابلكنار با حضور استاندار ، نمايندگان مجلس و مديران
Portal Administration 6.616211E-02 ITShomal.com