پنجشنبه 30 شهريور 1396

حل مشکلات کشاورزان و دامداران براي توسعه بخش کشاورزي ضروري است

حسين نيازآذري عضوکميسيون کشاورزي مجلس درحاشيه نشست بررسي مشکلات و نيازهاي دامداران شهرستان بابل که با حضور مسوولين جهاد کشاورزي و تعاوني مرتع داران در جهاد کشاورزي شهرستان بابل برگزار شد درگفتگوباخبرنگارآريادفترمازندران رشهرستان بابل بر نقش کشاورزان و دامداران در توليد ملي و اقتصاد مقاومتي تاکيد کرد و گفت: مازندران به دليل شرايط مطلوب آب و هوايي از مناطق مستعد کشور براي پرورش دام و توليد فرآورده هاي دامي است.

اين مسئول با بيان اينکه توليد کننده  نبايد دغدغه اي جز توليد داشته باشد، افزود: تاسيس تشکل هاي بخش کشاورزي، اجراي پروژه تامين آب شرب، در نظر گرفتن تسهيلات، اختصاص سهيميه بيشتر خوراک دام و علوفه، بهره‌گيري از نظام مديريتي با روش‌هاي نوين و با تکيه بر مديريت جهادي، آموزش و ترويج و تلاش بيشتر دستگاه هاي اجرايي براي حل مشکلات کشاورزان و دامداران براي توسعه بخش کشاورزي ضروري است.

همچنين درادامه اين نشست سيداحمدطاهري سرپرست مديريت جهاد کشاورزي شهرستان بابل نيزبيان داشت: شهرستان بابل با توليد انواع فرآورده هاي دامي به خصوص گوشت و شير نقش مهمي در تامين اين محصولات دارد.

وي درادامه گزارشي از وضعيت کمبود علوفه و خوراک دام، توزيع نهاده ها، پرداخت تسهيلات و پروژه هاي اجرايي امور دام شهرستان بابل ارايه داد.

آريا
Portal Administration 0.0625 ITShomal.com