پنجشنبه 30 شهريور 1396

توسعه درشرکت مخابرات پس ازخصوصی سازی متوقف شد

توسعه درشرکت مخابرات پس ازخصوصی سازی متوقف شد

حسین نیازآذری نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی دردیداربا اعضای شورای کارشرکت مخابرات مازندران از عدم توسعه فعالیت های شرکت مخابرات ایران انتقاد کرد.
نیازآذری هدف ازخصوصی سازی ذیل اصل 44قانون سازی را واگذاری امور به مردم و گسترش خدمات دانست اما عملکردشرکت مخابرات درعدم توسعه و خدمات رسانی اصل روند واگذاری امور به بخش خصوصی را با چالش مواجه ساخته است.
نماینده بابل گفت جوانان روستایی برای عدالت آموزشی و پیشرفت در عصر ارتباطات به فناوری روز نیاز دارندو ازوزارت ارتباطات و شرکت مخابرات انتظاردارنددرتامین مطالبات جوانان توجه بیشترداشته باشند.
نیازآذری نقش شورای اسلامی کار را در افزایش بهره وری سازمانی تامین منزلت و معیشت همکاران مهم خواندو توصیه کرد شورای اسلامی کاردر جهت پیشرفت سازمان با مدیریت و مشتریان تعامل داشته باشند.
Portal Administration 0.0625 ITShomal.com