پنجشنبه 30 شهريور 1396

حسین نیاز آذری پس از یک دوره نمایندگی مردم خود را برای دوره دهم مجلس نامزد کرد

صبح چهار شنبه حاج حسین نیازآذری پس از زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم و کسب اجازه ازام الشهیدان،زیارت مزارشهدای کتی غربی و برگزاری زیارت عاشورا با همراهی جمعی ازبزرگان و اهالی شریف دیاربهارنارنج در ستاد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای در فرمانداری بابل -ساختمانی که خودش آنرادر سال 76ساخت- حضوریافت. نیازآذری 58ساله پس از یک دوره نمایندگی مردم خود را برای دوره دهم مجلس نامزد کرد.
Portal Administration 0.0625 ITShomal.com